POLITYKA PRYWATNOŚCI FEBLIK.PL

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez Andrzeja Kołodzieja prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Feblik Andrzej Kołodziej, tj. administratora strony feblik.pl (dalej jako „Feblik”).

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem przekazywanych przez Ciebie danych osobowych jest Andrzej Kołodziej prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Feblik Andrzej Kołodziej, wykonywaną w Warszawie (02-811), ul. Makolągwy 1 lok. 2, NIP: 9512273869, REGON: 383940663 tj. administratora strony www.feblik.pl (dalej jako „Feblik”).

1.2. Kontakt z Feblik jako administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo pisząc na adres email info@feblik.pl.

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Cel i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych przez Ciebie danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć Twojego adresu poczty elektronicznej, adresu IP, imienia i nazwiska, nazwy użytkownika, adresu, numeru NIP oraz numeru rachunku bankowego.

2.3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

cel przetwarzaniazakres danychpodstawa prawna przetwarzaniaokres przetwarzania danych
zapewnienie dostępu do Serwisuadres IPart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowydo czasu przedawnienia roszczeń związanych z udostępnianiem Platformy osobie, której dane dotyczą
zarejestrowanie się w Serwisie, założenie Konta, zapewnienie możliwości logowania w Serwisieadres IP, adres e-mail, imię i nazwiskoart. 6 ust. 1 lit. b RODO – jw.do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udostępnianiem Platformy osobie, której dane dotyczą w zakresie możliwości logowania
zakup Voucheraadres e-mail, imię i nazwisko, nazwa użytkownika, numer rachunku bankowegoart. 6 ust. 1 lit. b RODO – jw.do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy związanej z danym Voucherem
kontakt mailowy z osobami, których dane dotyczą, odpowiedzi na wiadomości e-mailadres e-mail, imię i nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w treści formularza lub wiadomości e-mailart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Feblik  jako administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotycządo czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wystawianie dokumentów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, inne obowiązki wynikające z przepisów prawaimię i nazwisko, adres do doręczeń, numer rachunku bankowego, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczejart. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja przepisów prawaprzez okres trwania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa
badanie ruchu w ramach Serwisuadres IP, pliki cookiesart. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotycządo czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
wystawienie ocen i komentarzyadres e-mail, imię, nazwiskoart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Feblik jako administratora polegający na pozyskiwaniu informacji o zadowoleniu Klientów z usług oferowanych przez Organizatorówdo czasu utraty przydatności danych lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wysyłanie newsletteraimię, adres e-mailArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Feblik jako administratora polegający na informowaniu o swojej ofercie oraz prowadzonej działalności gospodarczejdo czasu utraty przydatności danych lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
prowadzenie profili w kanałach social media, wchodzenie w interakcje za pośrednictwem tych kanałówimię, nazwisko, identyfikator kanału social media, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą w ramach kanału social mediaart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Feblik jako administratora polegający na podejmowaniu działań w kanałach social mediado czasu utraty przydatności danych lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

2.4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

2.4.1. odpowiedni dla wykazania przez Feblik prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2.4.2. w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.

2.5. Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

2.6. Feblik w niektórych sytuacjach może przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W takim wypadku Feblik będzie przekazywał Twoje dane osobowe w oparciu o standardowe klauzule umowne, w których zarówno Feblik, jak i kontrahent Feblika zobowiążą się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Przed podpisaniem standardowych klauzul umownych Feblik dokona weryfikacji każdego z kontrahentów, który będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jak również oceni, czy państwo, do którego trafią Twoje dane osobowe, pozwala na egzekwowanie Twoich praw oraz zapewnia Ci skuteczne środki ochrony prawnej.

2.7. W przypadku, gdy Komisja Europejska wyda decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas przekazywanie Twoich danych osobowych do tego państwa może następować również na podstawie tej decyzji.

2.8. Jeśli nie będzie możliwym zastosowanie standardowych klauzul umownych, o których mowa w ust. 2.6., i brak będzie decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w ust. 2.7., wówczas przekazywanie Twoich danych osobowych będzie następować wyłącznie w szczególnych sytuacjach, przez które rozumieć należy konieczność wykonania umowy, którą zawarłeś z Feblikiem, lub wprowadzenie w życie środków przedumownych. Również w tej sytuacji Feblik dokona wnikliwej weryfikacji każdego z kontrahentów, który będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych, aby zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo.

2.9. W każdym wypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego jesteś uprawniony do uzyskania kopii tych danych.

3.ODBIORCY DANYCH

3.1. Feblik może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, realizacji zamówień, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, dostawca usługi CRM, operator poczty elektronicznej, kancelaria prawna, podmiot zapewniający wsparcie informatyczne, dostawca narzędzi do wysyłki newslettera, dostawca rozwiązań do pobierania danych dotyczących przedsiębiorców.

3.2. Feblik udostępniać będzie Twoje dane osobowe podmiotom organizującym wydarzenia w celu umożliwienia im prawidłowego ich przygotowania i przeprowadzenia. Podmioty te są zobowiązane do zrealizowania względem Ciebie obowiązku informacyjnego.

3.3. Dane osobowe zgromadzone przez Feblik mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.4. Każdy podmiot, któremu Feblik powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może je przetwarzać, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Feblik.

3.5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

3.6. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom z państw trzecich, powierzenie takie następować będzie w oparciu o odpowiednie wzory klauzul umownych lub decyzje Komisji Europejskiej, tj. w szczególności w oparciu o wzory klauzul umownych zawarte w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, wydanej na podstawie RODO.

4. PROFILOWANIE

4.1. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Feblik może dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celach marketingowych, tj. w celu przedstawienia Ci oferty swoich produktów oraz usług dostosowanych do Twoich potrzeb.

4.2. Profilowanie to automatyczna ocena niektórych czynników osobowych dotyczących danej osoby. Feblik dokonuje jej w celu analizy Twoich potrzeb w kontekście oferty Feblik oraz przedstawienia Ci materiałów dostosowanych do Twoich preferencji.

4.3. Nie poniesiesz jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w związku z dokonywanym profilowaniem oraz zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, zaś Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w zakresie innym niż cel wskazany w ust. 2.3.4. powyżej.

4.4. W zakresie w jakim Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jesteś uprawniony do wyrażenia sprzeciwu na takie działania, zaś w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, do jej wycofania.

5. PRAWA PODMIOTU DANYCH

5.1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do Feblik, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowało Feblik, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Feblik na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Feblik dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Feblik zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Feblik do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. INNE DANE

6.1. Feblik może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie internetowej Feblik.pl i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio przez Ciebie odwiedzanej, jeżeli wszedłeś przez linka, informacje o Twojej przeglądarce, informacje o błędach, informacje o Twoim urządzeniu, identyfikatory urządzeń mobilnych (tj. Apple Advertising Identifier). Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania stroną internetową. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikuje żadnej osoby.

7. BEZPIECZEŃSTWO

7.1. Feblik stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Feblik z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

7.2. Feblik wdrożyło również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

7.3. Jednocześnie Feblik wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu teleinformatycznego i urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Feblik rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

8. COOKIES I IDENTYFIKATORY UŻYTKOWNIKA

8.1. W celu prawidłowego działania strony internetowej, Feblik korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem strony internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz ze strony internetowej Feblik.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

8.2. Strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.

8.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

8.4. Cookies strony internetowej są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

8.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Feblik nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Feblik) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

8.6. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

8.7. Przede wszystkim możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej.

8.8. Możesz też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

8.9. Feblik wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji strony internetowej Feblik.pl i dostosowania zawartości strony do preferencji lub zachowań użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających stronę.

8.10. Feblik wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia:

Cel zapisania:

Google Analytics

zbierania ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych

Google Adwords

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu

Apple Search Ads

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu na sklepie Apple AppStore

Facebook Ads

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu

Facebook Piksel

działania promocyjne i marketingowe związane z remarketingiem

8.11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 16.12.2021 r.

Kategoria
Filtry
Cena
Poziom
Rodzaj zajęć
Miasto